Stichting ZIN

Stichting ZIN is in augustus 2016 is opgericht met als doel het ondersteunen van personen en groepen die zich willen bezinnen op het werk in de meest brede zin van het woord. Bovendien wil ze de maatschappelijke discussie rond zingeving en werk aanmoedigen en initiatieven ondersteunen tot studie en verdieping.

Stichting ZIN is een steunstichting die zich met name richt op het ondersteunen van groepen en personen die in het kader van ZIN in Werk en het kloosterhotel ZIN activiteiten (workshops, cursussen) volgen en over onvoldoende middelen beschikken om deze activiteiten te realiseren. In die zin is de stichting direct gekoppeld aan ZIN in Werk en kloosterhotel ZIN in Vught.

De volgende personen hebben momenteel zitting in het bestuur:

  1. Broer Huitema, voorzitter
  2. Peter Reijers, secretaris
  3. Durk Kooistra, penningmeester

Het bestuur bestaat uit 3 of meer natuurlijke personen. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. De bestuurder(s) van de ZIN in Werk BV en kloosterhotel ZIN BV maken qualitate qua deel uit van het bestuur.  De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen ze aanspraak maken op een onkostenvergoeding, zoals reiskosten.

Verdere gegevens

  • RSIN nummer: 856700368
  • Vestigingsplaats: Vught, Boxtelseweg 58, 5261 NE.
  • Telefoon: 073 658 8000
  • Mobiel: 06 13 473 843 (voorzitter)
  • E-mail: huitema.broer@gmail.com

Activiteiten stichting ZIN

Zin in Werk is in 2018 begonnen met het ontwikkelen van een programma Compassie in de zorg, bedoeld voor medewerkers in de zorg en waarvoor fondswerving is gestart.

Stichting ZIN hoopt gelden te verzamelen om dit initiatief te realiseren. Naast het ontwikkelen van eigen programma’s hoopt de Stichting initiatieven van derden te ondersteunen die binnen het kader van de doelstelling van de Stichting zich willen bezinnen in het kloosterhotel ZIN.

De stichting heeft inmiddels een aanvraag ingediend voor de ANBI-status.